Το σχολει?ο δεν ει?ναι πλέον απλα? ε?νας χω?ρος μετα?δοσης της γνω?σης, αλλα? και ε?νας χω?ρος αλληλεπι?δρασης των εμπλεκομε?νων σε αυτο? φορε?ων, χω?ρος ανοι?γματος στην κοινωνι?α και χω?ρος ο?που τα ο?νειρα ταξιδευ?ουν σε ο?λο τον πλανη?τη και γι?νονται πραγματικο?τητα.
Ε?τσι, για σχολικα? ε?τη, 2019-2020 και 2020-2021, το σχολει?ο μας , Γυμνάσιο Κορώνης, συμμετε?χει σε δύο Ευρωπαι?κά Εκπαιδευτικά Προ?γραμματα Erasmus+, ?Touropean?και ??GIS-GENDER Inequality in schools?
Στα πλαίσια του προγράμματος Τouropean, συμπρα?ττουσες με την Ελλα?δα χω?ρες ει?ναι η Γερμανία, που ε?χει και το συντονισμο?, η Noρβηγία, η Ισπανία και η Ρουμανία, ενω? η γλω?σσα του προγρα?μματος ει?ναι η Αγγλικη?.
Ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη στο σχολείο ??Scoala Gimnaziala Elena Farago??, που βρίσκεται στην Κραϊόβα της Ρουμανίας την περίοδο 4/11/19 έως 14/11/19. Στην πρώτη αυτή συνάντηση συμμετείχαν μόνο μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των σχολείων. Εκεί τε?θηκαν αναλυτικα? οι στο?χοι του Προγρα?μματος, οργανω?θηκε ο τρο?πος επι?τευξη?ς τους και επιπλέον αναδείχθηκε το επίσημο λογότυπο του προγράμματος.

Picture1

Επίσης, μας δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μαθήματα σε διάφορες τάξεις αλλά και να ενημερωθούμε για τις τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας του σχολείου. Ήρθαμε έτσι σε μια πρώτη επαφή με το ρουμανικό σχολικό σύστημα. Εκτός απο? τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, πραγματοποιήθηκαν επισκε?ψεις στο Λαογραφικό Μουσει?ο της πόλης, στο Μουσείο Τεχνών και ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Κραϊόβα.
Καθόλη τη χρονική διάρκεια της παραμονής μας στη Ρουμανία, η φιλοξενία και η εξυπηρέτηση από τους Ρουμάνους καθηγητές ξεπέρασε κάθε μας προσδοκία.
Την τελευταία μέρα στην αι?θουσα τελετω?ν του σχολει?ου «Elena Farago» ανάμεσα στα με?λη των παιδαγωγικω?ν ομα?δων των συμπραττουσω?ν χωρω?ν ε?γινε ανταλλαγη? δω?ρων σε κλι?μα αληθινη?ς συναδε?λφωσης, συγκι?νησης και πληρο?τητας, με τη διαπι?στωση για μι?α ακο?μη φορα? της αποτελεσματικο?τητας και αναγκαιο?τητας συ?μπραξης μεταξυ? σχολει?ων διαφορετικω?ν χωρω?ν.

Picture2

Picture3

Η επόμενη εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια του προγράμματος ?Touropean?, έχει προγραμματιστεί για τις 9 Μαρτίου 2020 στην Γερμανία, στο σχολείο ??Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-
Fr?schen?? . Αυτή τη φορά θα συμμετέχουν τέσσερις μαθητές της τάξεως Γ γυμνασίου του σχολείου μας που θα συνοδεύονται από δύο εκπαιδευτικούς, μέλη της παιδαγωγικής μας ομάδας.
Η πρώτη χρονιά του προγράμματος θα κλείσει στις 11 Μαϊου 2020, οπότε και θα επισκεφθούν το σχολείο μας Γυμνάσιο Κορώνης, μαθητές και καθηγητές των συμμετεχόντων χωρών (Γερμανίας, Νορβηγίας, Ισπανίας και Ρουμανίας).

Την προπαραμονή των Χριστουγέννων σε μια ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του σχολείου μας, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας, του συλλόγου διδασκόντων, της διευθύντριας κ. Μαρίας Καλαποδά και του προέδρου της σχολικής επιτροπής κ. Δημήτριου Σιψά για την πρώτη εκπαιδευτική επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας στα πλαίσια του προγράμματος Τouropean :